Poisson 1 , 2013, mixed media collage

Poisson 1, 2013, mixed media collage

 Poisson 2 , 2013, mixed media collage

Poisson 2, 2013, mixed media collage

 Poisson 3 , 2013, mixed media collage

Poisson 3, 2013, mixed media collage

 Poisson 4 , 2013, mixed media collage

Poisson 4, 2013, mixed media collage

 Poisson 5 , 2013, mixed media collage

Poisson 5, 2013, mixed media collage

 Poisson 6 , 2013, mixed media collage

Poisson 6, 2013, mixed media collage

 Poisson 7 , 2013, mixed media collage

Poisson 7, 2013, mixed media collage

 Poisson 8 , 2013, mixed media collage

Poisson 8, 2013, mixed media collage

 Poisson 9 , 2013, mixed media collage

Poisson 9, 2013, mixed media collage

 Poisson 11 , 2013, mixed media collage

Poisson 11, 2013, mixed media collage

 Poisson 12 , 2013, mixed media collage

Poisson 12, 2013, mixed media collage

 Poisson 13 , 2013, mixed media collage

Poisson 13, 2013, mixed media collage

 Poisson 10 , 2013, mixed media collage

Poisson 10, 2013, mixed media collage

 Poisson 14 , 2013, mixed media collage

Poisson 14, 2013, mixed media collage

 Poisson 15 , 2013, mixed media collage

Poisson 15, 2013, mixed media collage

 Poisson 16 , 2013, mixed media collage

Poisson 16, 2013, mixed media collage

 Poisson 17 , 2013, mixed media collage

Poisson 17, 2013, mixed media collage

 Poisson 18 , 2013, mixed media collage

Poisson 18, 2013, mixed media collage

 Poisson 19 , 2013, mixed media collage

Poisson 19, 2013, mixed media collage

 Poisson 1 , 2013, mixed media collage
 Poisson 2 , 2013, mixed media collage
 Poisson 3 , 2013, mixed media collage
 Poisson 4 , 2013, mixed media collage
 Poisson 5 , 2013, mixed media collage
 Poisson 6 , 2013, mixed media collage
 Poisson 7 , 2013, mixed media collage
 Poisson 8 , 2013, mixed media collage
 Poisson 9 , 2013, mixed media collage
 Poisson 11 , 2013, mixed media collage
 Poisson 12 , 2013, mixed media collage
 Poisson 13 , 2013, mixed media collage
 Poisson 10 , 2013, mixed media collage
 Poisson 14 , 2013, mixed media collage
 Poisson 15 , 2013, mixed media collage
 Poisson 16 , 2013, mixed media collage
 Poisson 17 , 2013, mixed media collage
 Poisson 18 , 2013, mixed media collage
 Poisson 19 , 2013, mixed media collage

Poisson 1, 2013, mixed media collage

Poisson 2, 2013, mixed media collage

Poisson 3, 2013, mixed media collage

Poisson 4, 2013, mixed media collage

Poisson 5, 2013, mixed media collage

Poisson 6, 2013, mixed media collage

Poisson 7, 2013, mixed media collage

Poisson 8, 2013, mixed media collage

Poisson 9, 2013, mixed media collage

Poisson 11, 2013, mixed media collage

Poisson 12, 2013, mixed media collage

Poisson 13, 2013, mixed media collage

Poisson 10, 2013, mixed media collage

Poisson 14, 2013, mixed media collage

Poisson 15, 2013, mixed media collage

Poisson 16, 2013, mixed media collage

Poisson 17, 2013, mixed media collage

Poisson 18, 2013, mixed media collage

Poisson 19, 2013, mixed media collage

show thumbnails